Thỏa thuận người dùng

I. THỎA THUẬN VỚI NHÀ BÁN HÀNG

Chào mừng bạn đến Chophanbon.com

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ. KHI TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MÔ TẢ Ở ĐÂY VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN được quy chiếu. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Những điều khoản của dịch vụ ("Điều khoản") áp dụng cho người dùng truy cập và sử dụng các trang web của Chophanbon.com (“Dịch vụ”). Chúng tôi (Chophanbon.com) có thể rà soát lại các Điều khoản của Thỏa thuận này, bao gồm bất cứ thay đổi nào được cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào, với điều khoản sửa đổi có hiệu lực cho tất cả người sử dụng kể từ ngày được ghi nhận trên Trang web. Bạn có thể nhận được thông báo cụ thể về những thay đổi hoặc sửa đổi. Do đó Người dùng nên tham khảo các Điều khoản thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng của bạn đối với trang web này, sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi được công bố, sẽ xác nhận sự đồng ý của bạn về những thay đổi hoặc sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng trang web của Chophanbon.com.

Điều 1. Định Nghĩa

Những từ, thuật ngữ và cụm từ khi được sử dụng trong tài liệu này, sẽ có ý nghĩa như sau:

(1) C.O.D: Phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.

(2) Nhà Vận Chuyển: Một bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn LEL, Vietnam Post, Ho Chi Minh Post, Giao Hàng Nhanh, do Chophanbon.com, theo toàn quyền quyết định của mình, chỉ định để vận chuyển Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng.

(3) Thông Tin Nội Dung: Là những thông tin chính xác và đầy đủ về sản phẩm, ký tự, hình ảnh, và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Hàng Hóa tuân thủ theo quy định được lập ra bởi Chophanbon.com cho Hạng Mục Hàng Hóa được áp dụng, theo hình thức và tuân thủ theo quy trình yêu cầu bởi Chophanbon.com.

(4) Khách Hàng: Một bên thứ ba, là bên mua Hàng Hóa tại Sàn Giao dịch.

(5) Thỏa Thuận Với Khách Hàng: Thỏa thuận giữa Nhà Bán Hàng và Khách Hàng liên quan đến việc mua bán Hàng Hóa trong phạm vi Đơn Hàng.

(6) Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử: là thỏa thuận ràng buộc Các Bên, theo đó, Chophanbon.com đồng ý cung cấp Dịch Vụ cho Nhà Bán Hàng, và Nhà Bán Hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản quy định tại đó, bao gồm những quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Chung (như định nghĩa dưới đây) và tại Các Điều Khoản này.

(7) Không Giao Được Hàng Hóa: Trường hợp Nhà Vận Chuyển không thể thực hiện thành công bất kỳ Thỏa Thuận Với Khách Hàng nào vì (i) Địa chỉ giao Hàng Hóa được nêu trong Đơn Hàng không chính xác; (ii) Khách Hàng không liên lạc được sau rất nhiều nỗ lực – số lần nỗ lực giao Hàng Hóa sẽ được xác định bởi Nhà Vận Chuyển; hoặc (iii) Khách Hàng từ chối và hủy Đơn Hàng khi Hàng Hóa được giao đến địa chỉ được nêu cụ thề trong Đơn Hàng.

(8) Hàng Hóa: Là sản phẩm có thực (kể cả các bộ phận lắp ráp hoặc phụ tùng của sản phẩm đó, bao gồm cả bao bì nguyên gốc của nhà sản xuất) mà Nhà Bán Hàng dự kiến niêm yết và bán cho Khách Hàng trên và thông qua Sàn Giao Dịch. Cho mục đích rõ nghĩa, Hàng Hóa được quy định tại đây sẽ bao gồm hàng hóa thương mại và Tài Sản Cá Nhân như được định nghĩa tại Hợp Đồng Dịch Vụ tương ứng.

(9) Bằng Văn Bản: (i) Thư xác nhận việc nhận được; (ii) Thư được gửi trực tiếp hoặc gửi fax hoặc báo cáo trả lời từ máy fax; hoặc (iii) Thư điện tử có xác nhận được gửi đến địa chỉ email cụ thể (nếu có)

(10) Bên Liên Kết Của Chophanbon.com: một người, bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc là dưới sự kiểm soát chung với người đó, và cho các mục đích như các thuật ngữ "kiểm soát", "kiểm soát bởi" và "dưới sự kiểm soát chung với" và các dẫn xuất khác có nghĩa là sở hữu thông qua một hoặc nhiều trung gian, một hoặc nhiều người có hơn hai mươi lăm phần trăm (25%) quyền biểu quyết hoặc có quyền hạn để chỉ đạo hoặc tạo sự tác động đến chính sách quản lý của bất kỳ người nào, dù là thông qua quyền sở hữu chứng khoán, vốn cổ phần, vốn điều lệ, như một đối tác hoặc người được ủy thác, thông qua hợp đồng hay không; và chủ thế bao gồm cá nhân, một đơn vị công ty, đơn vị hợp danh, bất kỳ đơn vị không phải doanh nghiệp hay hiệp hội và bất kỳ cơ quan nhà nước có liên quan;

(11) Chính Sách Của Chophanbon.com: tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu được quy định và cung cấp cho Nhà Bán Hàng bởi Chophanbon.com và được ghi nhận tại đường dẫn https://www.Chophanbon.com/chinh-sach-va-quy-tac-ban-hang/ hoặc bất kỳ đường dẫn nào khác, hoặc được đăng tải trên Trung Tâm Nhà Bán Hàng của Chophanbon.com (như được định nghĩa dưới đây), tùy vào quyết định của Chophanbon.com. Nhà Bán Hàng phải đọc và sẽ được xem như đã đọc và chấp thuận tất cả Chính Sách Của Chophanbon.com đã được gửi cho Nhà Bán Hàng hoặc được đăng tải trên đường dẫn nêu trên hoặc đăng tải thông qua Trung Tâm Nhà Bán Hàng.

(12) Quy Định Pháp Luật: Bao gồm toàn bộ Luật, Bộ Luật, Pháp lệnh, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề quy định về môi trường và an toàn về sức khỏe.

(13) Giá Niêm Yết: Là giá của Hàng Hóa niêm yết trên Sàn Giao Dịch dựa trên quyết định của Nhà Bán Hàng và bao gồm bất kì khoản thuế áp dụng nào theo quy định của pháp luật.

(14) Bên Vận Hành: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam, được ủy quyền hợp lệ bởi Nhà Bán Hàng để vận hành và quản lý tài khoản của Nhà Bán Hàng trên Trung tâm Nhà Bán Hàng được cung cấp bởi Chophanbon.com phù hợp với các điều khoản và điều kiện này.

(15) Đơn Hàng: Đơn Hàng tạo bởi Khách Hàng để mua Hàng Hóa thông qua Sàn Giao Dịch.

(16) Khoản Thanh Toán Từ Khách Hàng: tất cả các khoản thanh toán của Khách Hàng theo Thỏa thuận với Khách Hàng được thực hiện thông qua thẻ tín dụng hoặc cổng thanh toán trực tuyến Cybersource/Smartlink hoặc C.O.D được Chophanbon.com quy định trên Sàn Giao Dịch, hoặc thông qua các phương thức thanh toán khác được chấp thuận bởi Chophanbon.com và tuân thủ theo các Quy Định Của Pháp Luật.

(17) Thỏa Thuận Bán Hàng: là Thỏa Thuận Với Nhà Bán Hàng này, đã được Các Bên chấp thuận thực hiện bằng việc ký kết vào Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.

(18) Trung Tâm Nhà Bán Hàng: một trung tâm công nghệ thông tin quản lý bởi Chophanbon.com, bao gồm tất cả thông tin về Đơn Hàng, Hàng Hóa, và khoản giao dịch giữa Nhà Bán Hàng và Khách Hàng.

(19) Phí Dịch Vụ: Là khoản phí cho các Dịch Vụ (như định nghĩa dưới đây) mà Chophanbon.com sẽ phát hành hóa đơn cho Nhà Bán Hàng, được thể hiện là Phí Cố Định và những khoản phí khác phát sinh cho Nhà Bán Hàng trong thời gian thực hiện Các Điều Khoản, bao gồm nhưng không giới hạn Phí Mặc Định, Phí liên quan đến Các Dịch Vụ Thực Hiện Bởi Chophanbon.com như được định nghĩa trong Các Điều Khoản, Điều Khoản và Điều kiện chung.

(20) Dịch Vụ: Dịch vụ cung cấp bởi Chophanbon.com cho Nhà Bán Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những dịch vụ chung được quy định tại Điều 3 của Thỏa Thuận Bán Hàng này và theo Phương thức thực hiện như đã thống nhất bởi các Bên trong Phiếu Thông Tin Nhà Bán Hàng, Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử và các Phụ Lục tương ứng.

(21) Điều Khoản và Điều Kiện Chung: là phần Hợp Đồng có tiêu đề “Điều Khoản và Điều Kiện Chung” đính kèm theo Hợp Đồng Dịch Vụ Thương Mại Điện Tử.

(22) Các Điều Khoản: là tham chiếu lần lượt đến “Hợp Đồng Thương Mại Dịch Vụ Điện Tử, “Điều Khoản và Điều Kiện Chung”,và Thỏa  Thuận Bán Hàng này.

(23) Các Giao Dịch: Các khoản thanh toán bởi Khách Hàng, Phí Dịch Vụ, khoản giải ngân, bồi hoàn, khoản phạt, phí điều chỉnh và những giao dịch khác liên quan đến quá trình thực hiện Các Điều Khoản và Thỏa thuận với Khách Hàng.

(24) VAT: Thuế giá trị gia tăng.

(25) Ngày Làm Việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, là khoảng thời gian mà ngân hàng thương mại tiến hành giao dịch tại Việt Nam, ngoại trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam.

Điều 2. Các Điều Khoản và các tài liệu liên quan

Chophanbon.com và Nhà Bán Hàng đồng ý và thống nhất rằng Các Điều Khoản này và các Phụ lục liên quan sẽ quy định quyền và nghĩa vụ của Các Bên xuyên suốt toàn bộ quá trình của mối quan hệ thương mại của Các Bên.

Phiếu Thông Tin Nhà Bán Hàng là một mẫu phiếu bao gồm toàn bộ thông tin cung cấp bởi Nhà Bán Hàng căn cứ vào Giấy phép đăng ký và/hoặc các Giấy chứng nhận khác của Nhà Bán Hàng và được cập nhật khi có bất cứ sự thay đổi hoặc điều chỉnh nào liên quan đến Giấy phép đăng ký và/hoặc các Giấy chứng nhận khác.

Điều 3. Sales Traffic Activities

Bên cạnh các Dịch vụ được liệt kê tại Điều Khoản Và Điều Kiện Chung, Chophanbon.com có quyền cung cấp cho Nhà Bán Hàng các hoạt động thúc đây doanh số bán hàng (sau đây được gọi là “Sales Traffic Activities”) như dịch vụ chuyên biệt, bao gồm:

 1. Dịch vụ Mua Sắm tại Cửa Hàng (“SIS”), mang đến một tập hợp các đặc điểm thiết kế cụ thể trên Sàn Giao Dịch, giúp Nhà Bán Hàng có thể giới thiệu một cách trực quan thông qua trang quảng cáo sản phẩm chuyên biệt;
 2. Công Cụ Tìm Kiếm Marketing (“SEM”), giúp đấu thầu các từ khóa có liên quan đến Hàng Hóa hoặc Nhà Bán Hàng trên các công cụ tìm kiếm điện tử;
 3. động truyền thông xã hội, cho phép quảng bá Hàng Hóa và/hoặc Nhà Bán Hàng tại trang của Chophanbon.com trên nền truyền thông xã hội;
 4. Quảng Cáo Trên Mạng Lưới Hiển Thị, trên cả mạng lưới khu vực và Google (Mạng công cụ hiện thị của Google), bao gồm cả việc đấu thầu trên các biểu ngữ liên quan đến Hàng Hóa hoặc Nhà Bán Hàng trên công cụ tìm kiếm điện tử;
 5. Bên liên kết, cho phép quảng bá Hàng Hóa hoặc Nhà Bán Hàng trên một mạng lưới các nhánh liên kết làm việc với Chophanbon.com;
 6. PR Và Dịch Vụ Quảng Bá Thương Hiệu, cho phép quảng bá Hàng Hóa hoặc Nhà Bán Hàng thông qua quan hệ công chúng và kênh quảng bá thương hiệu của Chophanbon.com.
 7. Thiết bị điện thoại, cho phép quảng bá Hàng Hóa hoặc Nhà Bán Hàng trên trang web điện thoại di động hoặc các ứng dụng như iOs và Android.

Chophanbon.com có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, quyết định tiến độ và số lượng và thị phần phù hợp của mỗi dịch vụ trong số các Sales Traffic Activities cụ thể được phân bố cho Nhà Bán Hàng.

Nhà Bán Hàng sẽ không (dù là trực tiếp hay gián tiếp) tham gia vào bất kỳ hoạt động lừa đảo, không được phép, không thích hợp hoặc phi pháp liên quan đến việc Nhà Bán Hàng tham gia vào hoặc sử dụng Sales Traffic Activities, bao gồm:

 1. Tạo ra các hoạt động nhấp chuột (click), các bản in, các câu hỏi hoặc các tương tác khác mang tính chất lừa đảo, lặp đi lặp lại, hoặc vô hiệu khác, bất kể là thông qua việc sử dụng các ứng dụng tự động hoặc các ứng dụng khác;
 2. Ngoài việc thông qua hoạt động báo cáo do Chophanbon.com cung cấp theo Sales Traffic Activities, thu thập bất kỳ thông tin người sử dụng nào, lập chỉ mục hoặc ghi bộ nhớ (caching) bất kỳ phần nào từ Sàn Giao Dịch, bất kể là thông qua việc sử dụng các ứng dụng tự động hoặc các ứng dụng khác;
 3. Cố ý tiến hành liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với người nhận liên lạc dự kiến là người sử dụng Sàn Giao Dịch;
 4. Cản trở hoạt động bình thường của Sàn Giao Dịch, Các Dịch Vụ hoặc các hệ thống của Chophanbon.com;
 5. Truyền đi bất kỳ vi-rút, virus Trojan (Trojan horses) hoặc các mã gây hại khác;
 6. Cố tình bỏ qua bất kỳ cơ chế nào được Chophanbon.com sử dụng để phát hiện hoặc ngăn chặn các hoạt động nêu trên;
 7. Mua, mua lại và/hoặc bất cứ hình thức khác để có được Hàng Hóa thông qua nhân viên, đại lý, nhà thầu hoặc bên liên kết và/ hoặc tạo ra khách hàng một cách bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền tại trang đăng ký, để đạt được lợi ích, quyền lợi hoặc nhận bất cứ ưu đãi nào từ Chophanbon.com hoặc từ các khách hàng có thiện chí.

Điều 4.Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Nhà Bán Hàng

Chophanbon.com cung cấp một số dịch vụ cụ thể thông qua Sàn Giao Dịch của Chophanbon.com (sau đây gọi tắt là “Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Nhà Bán Hàng”), nơi mà Nhà Bán Hàng có thể tìm kiếm và mua các dịch vụ có thể tin tưởng, mức giá hấp dẫn được cung cấp bởi các nhà cung cấp thông qua cổng thanh toán đáng tin cậy.

Nhà Bán Hàng tham gia Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Nhà Bán Hàng phải đảm bảo các tuyên bố sau đây:

 1. Nhà Bán Hàng đồng ý rằng, Chophanbon.com sẽ có toàn quyền cấn trừ các khoản thanh toán liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp bởi Chophanbon.com hoặc Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp vào các khoản mà Chophanbon.com thay mặt Nhà Bán Hàng để thu hộ. Trong trường hợp khoản thu hộ ít hơn tổng số phí chưa thanh toán, Nhà Bán Hàng cam kết sẽ thanh toán cho Chophanbon.com bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng, hoặc bằng phương thức khác theo thỏa thuận của Các Bên.
 2. Ngay khi hoàn tất các Dịch Vụ, Nhà Bán Hàng, Khách Hàng có quyền khiếu nại về chất lượng Dịch Vụ đó đến các Bên cung cấp để giải quyết ngay lúc đó. Và Khách Hàng có thể từ chối nhận Hàng Hóa hoặc Dịch Vụ khi đã được thông báo với Nhà Bán Hàng. Bất cứ khiếu nại nào được thực hiện sau thời hạn này sẽ không được chấp nhận.
 3. Tất cả nội dung tạo ra bởi Chophanbon.com hoặc Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ đều được bảo hộ về mặt bản quyền và nghiêm cấm sao chép, bất kể là vì hay không vì lợi ích thương mại.

Chophanbon.com sẽ lưu giữ sản phẩm dịch vụ được yêu cầu hoặc mẫu dịch vụ cuối cùng (gọi chung là “Sản Phẩm”) trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được Sản Phẩm từ Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ hoặc từ ngày Chophanbon.com phát hành ra Sản Phẩm đó. Trước hoặc sau thời hạn này, Chophanbon.com sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Sản Phẩm mà Chophanbon.com đang lưu giữ. Việc Nhà Bán Hàng không lấy hoặc nhận Sản Phẩm được xem như là hành vi từ bỏ các Sản Phẩm nêu trên, và Chophanbon.com có quyền, theo toàn quyền lựa chọn và quyết định, tiêu hủy các Sản Phẩm bị từ bỏ bằng bất cứ hình thức nào mà Chophanbon.com cho là phù hợp.

Chophanbon.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp của Nhà Bán Hàng liên quan đến Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ theo các điều khoản quy định tại đây. Chophanbon.com cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với chất lượng dịch vụ cung cấp bởi Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ này.

Tất cả dịch vụ được cung cấp bởi Chophanbon.com sẽ căn cứ theo các điều khoản và điều kiện riêng của Sàn Thương Mại Dịch Vụ cho Nhà Bán Hàng được quy định tại hợp đồng của Chophanbon.com và Nhà Bán Hàng.

 PHẦN A. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG NIÊM YẾT HÀNG HÓA TRÊN SÀN GIAO DỊCH

Điều 5.Thông Tin Nội Dung Và Những Vấn Đề Liên Quan

Nhà Bán Hàng cam kết cung cấp các thông tin sau liên quan đến Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng niêm yết trên Sàn Giao Dịch:

 1. Ký tự, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Hàng Hóa một cách chính xác, cập nhật và đầy đủ;
 2. Thông Tin Nội Dung phải tuân thủ Quy Định Pháp Luật áp dụng và không chứa đựng bất kỳ tài liệu về giới tính, mang tính chất bôi nhọ hoặc khiêu dâm;
 3. Thông Tin Nội Dung phải được cung cấp bằng tiếng Việt;
 4. Nhà Bán Hàng phải thêm văn bản, các điều khoản miễn trừ, cảnh báo, thông báo, nhãn hiệu hoặc Thông Tin Nội Dung khác theo quy định của Quy Định Pháp Luật áp dụng liên quan đến hoạt động giới thiệu, giao dịch, quảng cáo và bán Hàng Hóa;
 5. Nhà Bán Hàng có trách nhiệm phân loại Hàng Hóa. Mỗi Hàng Hóa phải được phân loại vào tiểu mục hàng hóa ở mức chi tiết nhất có thể tại Trung Tâm Nhà Bán Hàng. Chophanbon.com có quyền thay đổi cách phân loại Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng bất cứ khi nào cần thiết và Chophanbon.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc Nhà Bán Hàng phân loại nhầm Hàng Hóa. Nếu sự nhầm lẫn trong việc phân loại hàng hóa dẫn đến sự khác biệt đối với Phí Cố Định của Nhà Bán Hàng (như thể hiện tại Điều Khoản và Điều Kiện Chung), Chophanbon.com sẽ không thanh toán cho Nhà Bán Hàng phần chênh lệch này. Bất cứ sự nhầm lẫn nào đối với việc phân loại Hàng Hóa theo hạng mục Hàng Hóa cấp 1 sẽ dẫn đến việc xóa bỏ Hàng Hóa và tạo nên Hàng Hóa mới; Chophanbon.com có thể thông báo cho Nhà Bán Hàng khi có bất kỳ thay đổi nào về hạng mục hàng hóa ít nhất 7 (bảy) ngày trước khi chính thức áp dụng;
 6. Tuân thủ các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo rằng tất cả thông tin sản phẩm và hình ảnh được đăng tải, hiển thị trên Trung Tâm Nhà Bán Hàng và Sàn Giao Dịch. Nhà Bán Hàng thừa nhận và đồng ý rằng Nhà Bán Hàng không được phép cung cấp bất kỳ Thông Tin Nội Dung nào, hoặc tìm cách niêm yết để bán trên Sàn Giao Dịch bất kỳ Hàng Hóa nào, hoặc chèn bất kỳ đường dẫn nào vào bất kỳ dấu hiệu định vị tài nguyên thống nhất nào (“Dấu Hiệu URL”) để sử dụng trên Sàn Giao Dịch, trừ khi Nhà Bán Hàng có quyền đăng Thông Tin Nội Dung và được cấp phép bán loại Hàng Hóa đó theo Luật áp dụng.

Không phụ thuộc vào bất cứ quy định nào của Các Điều Khoản, Chophanbon.com có quyền, theo toàn quyền quyết định của mình, trì hoãn hoặc tạm ngừng việc niêm yết, hoặc từ chối niêm yết, hoặc xóa niêm yết hoặc yêu cầu Nhà Bán Hàng không niêm yết, bất cứ hoặc tất cá Hàng Hóa nào mà Nhà Bán Hàng thực hiện việc niêm yết để bán hàng thông qua Sàn Giao Dịch hoặc dẫn tới Sales Traffic Activities cung cấp bởi Chophanbon.com (nếu có).

 1. Nhà Bán Hàng đồng ý, và/hoặc trao cho Chophanbon.com (trong bất cứ trường hợp nào) các quyền sau đây liên quan đến Thông Tin Nội Dung của Hàng Hóa niêm yết trên Sàn Giao Dịch: quyền không hủy ngang được miễn phí bản quyền, không độc quyền, có giá trị toàn cầu và liên tục để sử dụng, sao chép, thực hiện, trưng bày, phân phối, điều chỉnh, sửa đổi, căn chỉnh lại, tạo ra các sản phẩm phát sinh, và bằng cách khác khai thác thương mại hoặc phi thương mại dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ và tất cả Thông Tin Nội Dung do Nhà Bán Hàng cung cấp, và cấp phép lại các quyền nêu trên cho các bên liên kết và các bên điều hành của Chophanbon.com; tuy nhiên, với điều kiện là Chophanbon.com không được thay đổi bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào theo mẫu được Nhà Bán Hàng cung cấp (ngoại trừ việc điều chỉnh lại kích cỡ của nhãn hiệu thương mại trong mức độ cần thiết cho mục đích giới thiệu, miễn là vẫn giữ nguyên các tỷ lệ tương ứng của nhãn hiệu thương mại) và phải tuân thủ các yêu cầu gỡ bỏ của Nhà Bán Hàng đối với từng mục đích cụ thể khi sử dụng nhãn hiệu thương mại; tuy nhiên, cũng với điều kiện là, không có quy định nào trong Các Điều Khoản ngăn không cho Chophanbon.com sử dụng Thông Tin Nội Dung khi chưa có chấp thuận của Nhà Bán Hàng trong phạm vi việc sử dụng đó được chấp nhận nhưng không có giấy phép của Nhà Bán Hàng hoặc các bên liên kết của Nhà Bán Hàng theo Quy Định Pháp Luật áp dụng.
 2. Chophanbon.com có quyền sử dụng các cơ chế đánh giá, hoặc cho phép Khách Hàng đánh giá hoặc xem xét Hàng Hóa của Nhà Bán Hàng và/hoặc hoạt động của Nhà Bán Hàng với tư cách là bên bán hàng và Chophanbon.com có quyền công khai các đánh giá và nhận xét như vậy.
 3. Chophanbon.com có quyền quyết định Thông Tin Nội Dung, cơ cấu, giao diện, thiết kế, chức năng và tất cả các phương diện khác của Sàn Giao Dịch, hoạt động bán hàng thông qua Sàn Giao Dịch, cũng như thông qua Sales Traffic Activities nếu có, (bao gồm quyền thiết kế lại, sửa đổi, gỡ bỏ hoặc thay đổi nội dung, giao diện, thiết kế, thẻ meta (meta-tags), tên gọi, ghi chú, tờ mẫu, mô tả, ứng dụng, các liên kết bên trong và bên ngoài và các phương diện khác của, và ngăn hoặc hạn chế việc truy cập Sàn Giao Dịch và bất kỳ yếu tố, phương diện, tỷ lệ hoặc đặc điểm nào của Sàn Giao Dịch (kể cả các hoạt động niêm yết sản phẩm), tùy từng thời điểm).
 4. Chophanbon.com có quyền, không hủy ngang và liên tục, sử dụng, niêm yết, thiết kế căn chỉnh lại và khai thác (multi-source) bất kỳ và tất cả Thông Tin Nội Dung mà Nhà Bán Hàng đã đăng tải thành công trên Sàn Giao Dịch. Quy định này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi chấm dứt Các Điều Khoản.

Điều 6. Cập Nhật Lưu Lượng Kho Và Cập Nhật Giá Niêm Yết

Nhà Bán Hàng sẽ cung cấp thông tin, theo định dạng và vào thời điểm mà Chophanbon.com yêu cầu, một cách đầy đủ, cập nhật và chính xác về tình trạng hàng có sẵn để bán, lượng lưu kho và Giá Niêm Yết của mỗi loại Hàng Hóa mà Nhà Bán Hàng có sẵn để niêm yết bán thông qua Sàn Giao Dịch.

Giá Niêm Yết được thể hiện trên Sàn Giao Dịch phải là giá cập nhật mới nhất theo quyết định của Nhà Bán Hàng. Giá Niêm Yết phải được thể hiện rõ rằng giá đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan đến quá trình mua bán Hàng Hóa, như các loại thuế, phí đóng gói, phí giao hàng, và các loại phí phát sinh khác. Nếu Giá Niêm Yết không được thể hiện rõ thì sẽ mặc định rằng giá đó đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến các phí nêu trên.

Giá Niêm Yết do Nhà Bán Hàng niêm yết trên Sàn Giao Dịch của Chophanbon.com không được vượt quá mức giá đã được chào bán cho các Khách Hàng khác, người đã mua Hàng Hóa và/hoặc Dịch Vụ tương tự hoặc với số lượng ít hơn, được áp dụng với cùng điều khoản và điều kiện tương tự. Nếu Nhà Bán Hàng đưa ra mức giá tương tự hoặc với số lượng ít hơn cho Khách Hàng khác theo cùng điều khoản và điều kiện tương tự trong cùng một thời gian mà mức giá đó hơn mức giá trên Sàn Giao Dịch của Chophanbon.com, thì khi đó mức giá bán thấp hơn đó sẽ ngay lập tức được áp dụng trên Sàn Giao Dịch của Chophanbon.com trong thời gian tương ứng đó. Cho mục đích rõ nghĩa, Khách Hàng khác là một hoặc một nhóm Khách Hàng mua Hàng Hóa trên Sàn Giao Dịch của Chophanbon.com, hoặc trên các sàn giao dịch thương mại điện tử khác.

Không phụ thuộc vào bất kỳ điều khoản nào trái với quy định này, Nhà Bán Hàng cam kết rằng giá bán lẻ đề nghị được đăng tải trên Sàn Giao Dịch của Chophanbon.com không được lớn hơn 50% Giá Niêm Yết cho cùng một Hàng Hóa. Cho mục đích rõ nghĩa, giá bán lẻ đề nghị là giá bán mà nhà sản xuất đề xuất áp dụng cho một sản phẩm trên thị trường bán lẻ, và có thể được giảm giá bởi nhà bán lẻ. Chophanbon.com có quyền chấm dứt Các Điều Khoản nếu Nhà Bán Hàng vi phạm quy định tại khoản này mà không cần phải thông báo trước.

PHẦN B. CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO VIỆC BÁN HÀNG HÓA TRÊN SÀN GIAO DỊCH

Điều 7.Giấy phép, chấp thuận và phê chuẩn của Nhà Bán Hàng

Nhà Bán Hàng tại đây bảo đảm và tuyên bố rằng Nhà Bán Hàng đã hoặc sẽ xin được tất cả các giấy phép, cho phép hoặc phê duyệt cần thiết theo quy định để bán Hàng Hóa thông qua Sàn Giao Dịch trước khi niêm yết Hàng Hóa trên Sàn Giao Dịch (bao gồm nhưng không giới hạn Hàng Hóa được xem là “có điều kiện” theo Quy Định Pháp Luật) và sẽ được trình cho Chophanbon.com vào bất kỳ thời điểm nào khi Chophanbon.com yêu cầu.

Điều 8. Truy Cập Trung Tâm Nhà Bán Hàng Và Chứng Từ Trên Trung Tâm Nhà Bán Hàng

Bất kỳ mật khẩu nào do Chophanbon.com cung cấp cho Nhà Bán Hàng chỉ có thể được dùng trong thời gian Nhà Bán Hàng được phép sử dụng Sàn Giao Dịch, quản lý danh mục Hàng Hóa được niêm yết trên Sàn Giao Dịch, cập nhật thông tin về Hàng Hóa (ví dụ như tình trạng hàng có sẵn, mức tồn kho và Giá Niêm Yết), nhận và thực hiện Đơn Hàng bằng điện tử và xem lại Các Giao Dịch đã thực hiện (được định nghĩa tại Điều 9.1 dưới đây).

Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm chính duy trì tính bảo mật đối với mật khẩu của mình. Nhà Bán Hàng không được tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ các bên thứ ba được Chophanbon.com ủy quyền sử dụng tài khoản của Nhà Bán Hàng theo Các Điều Khoản) và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng mật khẩu hoặc đối với hành động được thực hiện bởi những nguời sử dụng mật khẩu của Nhà Bán Hàng. Nếu mật khẩu của mình bị lộ, Nhà Bán Hàng phải ngay lập tức đổi mật khẩu.

Đối với mỗi và mọi Đơn Hàng được đặt bởi Khách Hàng, Nhà Bán Hàng phải in các chứng từ sau đây từ Trung Tâm Nhà Bán Hàng của Chophanbon.com và đính kèm cùng với gói hàng vận chuyển đến Khách Hàng:

 1. Hóa đơn bán hàng trên Trung Tâm Nhà Bán Hàng, được đặt bên trong gói hàng vận chuyển;
 2. Vận đơn đi đường (nhãn vận chuyển), được dán bên ngoài bao bì của gói hàng vận chuyển. Bất kỳ sự không tuân thủ nào đối với yêu cầu này sẽ dẫn đến một mức Phí Mặc Định và Chophanbon.com bảo lưu quyền cập nhật về mặt hình thức của các biểu mẫu đề cập bên trên hoặc yêu cầu cung cấp những chứng từ mới bằng một thông báo trong một thời hạn hợp lý đến Nhà Bán Hàng.

Điều 9. Thông Tin Khách Hàng Và Dịch Vụ Khách Hàng

Chophanbon.com sở hữu toàn bộ thông tin tài khoản của bên thứ ba là những người mua Hàng Hóa thông qua Sàn Giao Dịch (sau đây được gọi là “Khách Hàng”), thông tin về việc bán Hàng Hóa cho Khách Hàng thông qua Sàn Giao Dịch (sau đây được gọi là “Đơn Hàng”) và thông tin liên quan đến Các Giao Dịch bao gồm các khoản thanh toán, Phí Dịch Vụ (được định nghĩa tại Các Điều Khoản và Chính Sách Của Chophanbon.com), các khoản chi trả, các khoản hoàn lại, Phí Mặc Định và các mục điều chỉnh, và Chophanbon.com không có nghĩa vụ thanh toán cho Nhà Bán Hàng bất kỳ phí bản quyền hoặc phí nào liên quan đến việc sử dụng thông tin tài khoản Khách Hàng.

Chophanbon.com sẽ chịu trách nhiệm và có toàn quyền quyết định để giải quyết với Khách Hàng liên quan đến Các Đơn Hàng. Trách nhiệm của Chophanbon.com và Nhà Bán Hàng liên quan đến việc đóng gói, xử lý, giao hàng, trả hàng, bảo hành và Các Đơn Hàng sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện nêu từ Điều 11 đến Điều 14 của Thỏa Thuận Bán Hàng này và được Các Bên thỏa thuận theo Các Điều Khoản.

Chophanbon.com, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền xác định là một Khách Hàng có được nhận tiền hoàn lại, được điều chỉnh hoặc được đổi hàng hay không và yêu cầu Nhà Bán Hàng hoàn lại cho trong trường hợp Chophanbon.com xác định rằng Nhà Bán Hàng có nghĩa vụ đó theo quy định của Các Điều Khoản và các Phụ lục tương ứng, trừ khi có chấp thuận bằng văn bản từ Chophanbon.com.

Nhà Bán Hàng chỉ sử dụng thông tin Khách Hàng do Chophanbon.com cung cấp cho Nhà Bán Hàng hoặc thông tin mà Nhà Bán Hàng bằng cách khác thu thập được hoặc truy cập đuợc theo hoặc liên quan đến Các Điều Khoản, cho các mục đích của Các Điều Khoản và sẽ không bán, chuyển nhượng, cấp phép, công bố, cho thuê hoặc bằng cách khác khai thác thương mại bất kỳ thông tin Khách Hàng nào hoặc sử dụng thông tin Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào vì lợi ích của riêng Nhà Bán Hàng hoặc tiến hành khai thác dữ liệu, xử lý dữ liệu hoặc trích dữ liệu cho các mục đích phân tích thống kê hoặc thương mại hoặc các mục đích khác, dựa trên hoặc liên quan đến thông tin Khách Hàng. Toàn bộ Thông tin Khách Hàng không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có chấp thuận trước bằng văn bản của Chophanbon.com